СЕРТИФИКАТИ

Image
Фирма „Кейбъл Системс Технолъджи“ е сертифицирана с международните стандарти:
ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството
ISO 14001:2015 – Система за управление на околната среда  

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

Фирма „Кейбъл Системс Технолоджи” AД произвежда кабелни окомплектовки, кабелни.

Мисията на фирма „Кейбъл Системс Технолоджи” AД е да предлага продукти с високо качество и гарантирана безопасност, използвайки машини и инструменти на съвременно техническо ниво, съобразени с изискванията за опазването на околната среда.

Висшето ръководство декларира, че “Политиката по околна среда e в рамките на определения обхват на Системата за управление по околна среда и е подходяща за целта и контекста на Организацията, включително за естеството, мащаба и въздействията върху околната среда на дейностите и продуктите.

Във фирмата се спазват приложимите нормативни и други изисквания, свързани с аспектите по околна среда. 

Следвайки нашата философия ние си поставяме за цел:

 • да предлагане продукти, съгласно определените изисквания;
 • постоянно подобряване на процесите на Системата за управление по околна среда;
 • предотвратяване замърсяването на околната среда чрез изпълнение на дейностите по начин, гарантиращ опазването на околната среда;
 • намаляване разходите на суровини, материали и енергия;
 • поощряване прилагането на добри практики;
 • поддържане ползотворни отношения с клиенти, доставчици, външни изпълнители, държавни и обществени институции;
 • осигуряване на подходящи методи за ефективен обмен на информация със заинтересованите страни за предприемане на коригиращи действия;
 • анализиране на възникнали замърсявания и резултатността на предприетите действия;
 • прилагане на действия за повишаване на мотивацията, участието и ангажираността на персонала;
 • повишаване на резултатността спрямо околната среда. 

За да се постигнат тези цели, фирмата  осигурява:

 • финансови ресурси;
 • обучен персонал;
 • надеждна организация;
 • транспортни средства, машини и инструменти от най-ново поколение;
 • мониторинг и измерване, свързани с аспектите на околната среда;
 • условия за съпричасност и ангажиране на всеки служител. 

“Политиката по околна среда” е:

 • документирана, внедрена и поддържана;
 • огласена, разбрана и прилагана на всички равнища във фирмата;
 • на разположение на заинтересованите страни и достъпна за обществеността. 

Висшето ръководството е отговорно за постоянното подобрение на Системата за управление по околна среда  чрез поставяне на цели с измерими показатели и извършва  периодична проверка на тяхното изпълнение.

Висшето ръководството извършва прегледи на “Политика по околна среда” поне веднъж годишно,  за да осигури нейната ефикасност и адекватност. 

Image

КОНТАКТИ

България, Габрово 5302
ул. Илиевска 9А

тел.: 066 / 988 884
мобилен: 087 8 878 890

e-mail: cst@cst.bg
GPS: 42.900775, 25.324531

Image